Työturvallisuusohjeet

Nykyisin hissien asennustyössä telineiden sijaan yleensä käytetään rakennettavan hissin koria asennusalustana. Tällöin on aina huolehdittava, että työskentelytason ja -tasolta putoamissuojaukset ovat kunnossa ja riittävän korkeat ja tukevat kaiteet on asennettu koriin ja kori lasketaan aina ”tarraajan” varaan siltä käsin työskenneltäessä.

Lisäksi turvallisuusvaatimuksiin kuuluu käytettävän nostolaitteen ja muiden nostoapuvälineiden kunnon tarkastukset ja nostokyvyn varmistaminen sekä muut yleiset ohjeet nostoissa.

Huoltotyöt

Huoltotyö tuo lisää omia erityisvaatimuksia, joita ovat muun muassa sivullisten pääsyn estäminen hissitiloihin ja hissin odottamaton käynnistyksen estäminen.

Lisäksi voimassa olevat määräykset edellyttävät seuraavaa. Kuiluissa on oltava pohjalle menoa varten tikkaat, kuilussa on oltava riittävä valaistus ja ohjausvirtapiirin katkaisulaite eli seis-painike; vanhoista hisseistä ne yleensä puuttuvat.

Vanhoissa hisseissä työskenneltäessä kuilussa joudutaan työturvallisuusasiat ratkaisemaan aina tapauskohtaisesti, ja joskus ainoaksi keinoksi jää hissin konehuoneessa olevan pääkytkimen avaaminen, sen uudelleen sulkemisen estäminen lukituslaitteilla ja sulkemisen kieltävien varoitusmerkintöjen asettaminen kytkimen läheisyyteen.

Sähkötyökalujen käyttö

Hissityöturvallisuusstandardissa edellytetään kädessä pidettävien laitteiden verkkosyöttöön suojaksi vikavirtasuojakytkintä, joka sähkölaitteen vikatilanteessa laukaisee piirin jännitteettömäksi alle 10 mA vikavirralla yleisesti sähköiskulta suojaukseen käytetyn 30 mA vikavirtasuojakytkimen sijaan.

Syykin on selvä, sillä ihminen ei kykene irrottautumaan yleensä yli 10 mA virtapiiristä muutoin kuin heittäytymällä oman painonsa varaan, mikä ei ainakaan hissikorin katolla tunnu houkuttelevalta vaihtoehdolta.

Yksin työskentely

Yksin työskentely liikkuvan koneen, jollainen hissikin on, työturvallisuus asettaa erittäin suuria haasteita ja on vaativaa. Siksi yksin työskentelystä täytyykin laatia ohjeet, joissa tapauskohtaisesti määritellään, missä tilanteissa edellytetään vähintään kahden hengen työryhmää. Standardissa 5880 on luetteloitu ne tehtävät, joissa tulisi olla vähintään kaksi henkilöä.

Oikea turvallisuusasenne

Suomen hissikannassa on erittäin paljon vanhoja laitteita, joissa muun muassa jännitteiset osat ovat vailla minkäänlaista kosketussuojaa: hissien ohjausjärjestelmiä ei voi erottaa kori- ja kutsupainikkeista, kuilussa ei ole seis-painikkeita tai muita työturvallisuuden mahdollisesti vaarantavia teknisiä puutteita. Näiden parissa joudutaan kuitenkin tekemään jatkuvasti hissien käynnissäpito- ja korjaustöitä. Se vaatii tekijöiltään hyvää ammattitaitoa ja oikeaa suhtautumista työturvallisuusasioihin, jotta työtapaturmilta vältytään.