Hissiyhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Hissiyhdistys ry, Nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Lift Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa hissialalla toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tahi muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseen.

Yhdistyksen toiminnassa tulee ottaa huomioon, että kilpailusäännöt kieltävät kilpailijoiden välisen sopimisen ja tietojenvaihdon esimerkiksi hinnoista, kustannustekijöistä, ja lähtökohtaisesti kaikista yritysten liikesalaisuuksiksi luokiteltavista ja kilpailuoikeudellisesti arkaluonteisista seikoista. Yhdistyksen toimielinten kokouksissa tai yhdistyksen puitteissa ei saa sopia tai keskustella edellä mainituista seikoista.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi sen hallitus hakemuksesta hyväksyä hissialalla toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön. Lisäksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä hissialalla toiminut luonnollinen henkilö.

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväk si. Jäsenyys lakkaa kolmen kuukauden kuluttua siitä kun ilmoitus eroamisesta on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jo erääntyneet jäsenmaksut tai maksut, joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut.

5 § Vuosikokous tai yhdistyksen ylimääräinen kokous voi erottaa jäsenen, jos tämän jäsenmaksusuoritus viivästyy yli kolmen (3) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta tai jos hän menettää oikeutensa toimia hissialalla.

6 § Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin ja hän menettää kaikki oikeutensa suorittamiinsa maksuihin.

7 § Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudet. Jäsenmaksu on yhtä suuri kaikille jäsenille.

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.
  3. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta.
  4. Esitellään tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta kuluneena vuotena.
  5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
  7. Päätetään luottamushenkilöille maksettavista palkkioista.
  8. Vahvistetaan talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi.
  9. Valitaan hallituksen jäsenet.
  10. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
  11. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten, vähintään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta, hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti vaatii.

9 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen sekä ilmoitus niistä asioista, jotka siinä tulevat käsiteltäviksi, on lähetettävä yhdistyksen jäsenille postitse vähintään 10 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen edustajana voi olla vain sen palveluksessa oleva päätösvaltainen henkilö. Vaalit ja äänestykset tapahtuvat avoimesti, paitsi milloin vaaditaan salaista äänestystä ja sitä myös kannatetaan.

11 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan siten, että kolme edustaa hissien huoltourakoitsijoita, kaksi hissien asennusurakoitsijoita ja kaksi hissien valmistajia. Jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Juoksevien asioiden hoitamista sekä asioiden valmistelemista varten hallitus voi asettaa alaisuuteensa jaostoja tai työvaliokuntia, joiden puheenjohtaja valitaan hallituksen piiristä ja joissa on tarpeellinen määrä jäseniä. Hallituksen kaikilla jäsenillä on oikeus ottaa osaa jaostojen ja työvaliokuntien kokouksiin.

12 §  Hallituksen tehtävänä on:

  1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
  2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
  3. huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan täytäntöön
  4. huolehtia vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta
  5. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
  6. hyväksyä uudet jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
  7. valita yhdistykselle sihteeri ja asettaa alaisuuteensa tarpeelliseksi katsomansa jaostot ja työvaliokunnat, antaa niille tehtävät ja valvoa niiden toimintaa
  8. käsitellä jäsenten esittämät asiat
  9. hoitaa ja valvoa yhdistyksen omaisuutta sekä valvoa jäsenmaksuja perintää
  10. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
  11. ottaa ja erottaa yhdistyksen palveluksessa olevat henkilöt ja määrätä heidän palkkionsa.

13 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on tarpeellisine tositteineen yhdessä hallituksen laatiman vuosikertomuksen kanssa jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle vuosikokoukselle esitettäväksi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa tai hallituksen määräämät toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

15 § Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

16 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

17 § Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.