Hissityöturvallisuus

Hissityöt asettavat työturvallisuudelle omat erityisvaatimuksensa. Koska hissi rakennetaan avoimeen, ylimmältä kerrostasolta alimpaan kellarikerrokseen ulottuvaan kuiluun, nostojen ja korkealla työskentelemisen aiheuttamat putoamisvaarat ovat olennaisia riskitekijöitä.Yksin työskentely liikkuvan koneen, jollainen hissikin on, työturvallisuus asettaa erittäin suuria haasteita ja on vaativaa. Siksi yksin työskentelystä täytyykin laatia ohjeet, joissa määritellään, missä tilanteissa edellytetään vähintään kahden hengen työryhmää.
Käytössä olevien hissien huolto- ja kunnossapitotyöt sisältävät korkealla ja yleensä ahtaassa paikassa työskentelyn vaaratekijöiden lisäksi paljon muita huomioon otettavia riskejä. Niitä ovat toimivan hissin yllättävät liikkeelle lähdöt, automaattiset korjausajot virtakatkon jälkeen sekä hissinkäyttäjien toimenpiteet ja ”läsnä” oleminen.
Hissityöturvallisuudesta erityisohjeet

Hissitöiden erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on hissityöturvallisuudesta laadittu ohjeet, kansallinen standardi SFS 5880. Se on hissialan itse laatima ohjeisto, joka vahvistettiin kansalliseksi SFS-standardiksi keväällä 2001.

Standardin asema työturvallisuuskysymyksissä on kuitenkin vain ohjeellinen eli valitettavasti mitään virallista asemaa standardille ei ole annettu työturvallisuus- tai sähköturvallisuuslainsäädännössä. Standardin antamien turvallisuusohjeiden käyttäminen on hissiurakoitsijoiden omasta aktiivisuudesta ja työturvallisuuspolitiikasta riippuvaa.

Sähkötyöturvallisuusasioista hissiasentajille ja työnjohdolle on järjestettävä sähköalan töistä annetun määräyksen vaatimusten mukaisesti enintään viiden vuoden välein sähkötyöturvallisuuskoulutus. Tällaista koulutusta on hissialalle räätälöitynä järjestänyt Suomen Hissiurakoitsijayhdistys. Tähän päivän mittaiseen koulutukseen on yhdistetty myös standardin SFS 5880 sisältämät asiat.

Varoitusmerkinnät ja -kilvet
Hissityömaalla työskenneltäessä on luonnollisesti käytettävä varoitusmerkintöjä ja -kilpiä, joita on esitetty muun muassa valtioneuvoston päätöksessä työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä (976/1994). Niillä saadaan annettua ulkopuolisille tietoa mahdollisista hissityön aiheuttamista vaaroista niin rakennustyömaalla kuin hissien käyttöpaikoilla huolto- ja korjaustöissä erilaisissa rakennuksissa.


Työturvallisuusohjeet