Tarkastukset

Hissitarkastustoiminta erotettiin viranomaistoiminnasta 1990 luvulla. Tällä hetkellä hissitarkastuksia tarjoaa kolme yhtiötä. Tarkastuspalveluita tarjoavat yritykset voi tarkistaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilta. Vuonna 2017 voimaan tulleella hissiturvallisuuslailla (1134/2016) korostetaan myös haltijoiden vastuuta huolehtia käytössä olevien hissien käyttöturvallisuudesta.

Haltijoilla vastuu hissiturvallisuudesta

Hissiturvallisuuslaki korostaa haltijan vastuuta huolehtia hissin turvallisuudesta. Vastattavana on muun muassa seuraavat asiat:

  • hissille on laadittu huolto-ohjelma, joka osaltaan varmistaa käyttöturvallisuutta
  • hissiä huolletaan sille laaditun huolto-ohjelman mukaisesti
  • viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti
  • hissille tehdään määräyksissä edellytetyt tarkastukset ajallaan
  • hissiä koskevat asiakirjat ovat huoltajien ja tarkastajien käytössä
Käyttöön otettavan hissin turvallisuus

Yleisimmin käytetty menettely on, että hissiurakoitsija tilaa puolueettomalta osapuolelta tarkastuksen, jossa tarkastuslaitos toteaa käyttöön otettavan hissin täyttävän turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset on esitetty hissien turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 1433/2016. Turvallisuusvaatimusten osoitukseksi hissiurakoitsija kiinnittää hissikoriin CE-merkinnän, johon tarkastuslaitos merkitsee (ilmoitetun laitoksen) tunnusnumeronsa.

Vanhaan taloon rakennettavat hissit

Vanhaan rakennukseen asennettavan hissin pitää myös täyttää samat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Usein olemassa olevan rakennuksen tilat ovat sellaiset, että standardin mukaista rakennetta ei voida toteuttaa, koska rakennuksen fyysiset mitat eivät välttämättä mahdollista riittävää tilaa hissikuilulle. Tästä syystä voidaan joutua soveltamaan muita teknisiä ratkaisuja riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi. Nämä asiat tarkastuslaitos sitten ”käyttöönottotarkastuksessa” arvioi joko hyväksymällä tai hylkäämällä.

Käytössä olevien hissien peruskorjaukset

Mikäli käytössä olevalle hissille tehdään merkittävä muutos, joko peruskorjauksessa tai modernisoinnissa muutetut osat tai rakenteet on tarkastutettava valtuutetulla laitoksella ennen hissin käyttöönottoa. Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hissiin tehdyt merkittävät muutostyöt tarkastetaan tarvittavassa laajuudessa käyttäen hissiturvallisuuslain 12 §:ssä tarkoitettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ennen kuin hissi otetaan uudelleen käyttöön. EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen antamista ja CE-merkintää koskevia vaatimuksia ei sovelleta.

Käytössä olevat hissit

Hissiturvallisuuslain 56 §:n mukaisesti käytössä olevalle hissille, muulle kuin yksityiskäytössä olevalle kevythissille, liukuportaalle ja liukukäytävälle sekä henkilöpaternosterhissille on tehtävä määräaikaistarkastus kahden vuoden välein. Ensimmäinen tarkastus käyttöön otetulle laitteelle tehdään kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen laite on tarkastettava joka toinen vuosi.

Määräaikaistarkastuksen edellä mainituille laitteille voi tehdä vain valtuutettu laitos, joita Suomessa on kolme. Lisätietoa hissin tarkastamisesta löytyy Tukesin verkkosivuilta, josta löytyy myös lista valtuutetuista laitoksista.

Kuntokartoitukset ja -arviot

Kun hissi mekaanisena laitteena kuluu, ja varaosien saanti vanhoihin malleihin vääjäämättä vaikeutuu, vastaan tulevat laitteen perusteellinen korjaus tai kokonaan uusiminen. Hissin haltijalla on mahdollisuus käyttää hissialan ammattilaisia apunaan määrittäessään peruskorjaustarpeen. Kuntokartoituksen tai -arvion voi teettää hissiurakoitsijalla, valtuutetulla laitoksella tai hissikonsultilla.

Kuntokartoituksella voidaan helposti määrittää hissin korjaustarve ja priorisoida tehtävät toimenpiteet. Kuntoarviossa hissin kuntoa tutkitaan kuntokartoitusta syvällisemmin. Kuntoarvioraportti antaa hyvän perustan peruskorjaamisen tarjouspyynnöille, jolloin saadaan vertailukelpoiset ja samansisältöiset tarjoukset. Toinen tärkeä käyttötarkoitus kuntoarviolla on tulevien kustannusten ennakoitavuudessa ja pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemisessä. Kuntoarviolla voi saada myös jonkinlaisen arvion mahdollista tulevista korjaustarpeista esimerkiksi kiinteistön myymisen tai ostamisen yhteydessä.